ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวธัญรัศม์ จสินทร์จิโรภาสบ้านส้านโรงเรียนบ้านสะปัน สพป.น่าน เขต 2
2นางสาวจิรวรรธ ศรีวีระพันธุ์บ้านร่มเกล้าโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล สพป.พัทลุง เขต 1
3นายนนท์วิทย์ อุปปินใจประกิตเวชศักดิ์โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3
4นายกฤษกร เรืองวิทยนันท์บ้านร่มเกล้าโรงเรียนบ้านหม้อ อ.แม่ฟ้าหลวง สพป.เชียงราย เขต 3
5นางสาววิมลมาศ คีรีวัฒนากุลบ้านน้ำมวบโรงเรียนบ้านน้ำเลียง อ.ทุ่งช้าง สพป.น่าน เขต 2
6นางสาวนิชญาภัช รวดเร็วบ้านดอนหล่ายทุ่งโรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม อ.ลอง สพป.แพร่ เขต 2