ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางประทุมพร มิ่งชัยบ้านปางเป๋ยโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2
2นายนิกร ยศอาจบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ถึงแก่กรรม 
3นายเพ็ชร วงค์คำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
4นายชูศักดิ์ สุปงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
5นายอนุวัฒน์ ทาคำสมราชานุบาลเกษียณอายุ 
6นายสุวร พุ่มพวงบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เกษียณอายุ 
7นายพิสุทธิ์ ซาวจำปาบ้านแม่ขะนิงเกษียณอายุ 
8นายฐากูร ศัลย์เกษมสันต์ศรีเวียงสาวิทยาคารเกษียณอายุ 
9นายพิริยะ อยู่ดีชุมชนบ้านนาหลวงเกษียณอายุ 
10นายแปลง ทาฤทธิ์บ้านน้ำโค้งเกษียณอายุ 
11นายสว่าง อินโองการบ้านนาผาเกษียณอายุ 
12นายสถิตย์ ปิติรัตน์บ้านเรืองเกษียณอายุ 
13นายมาโนช ทัพวิโรจน์บ้านผาขวางเกษียณอายุ 
14นายเสมา ชัยศรีบ้านผาตูบเกษียณอายุ 
15นายสุทน เตมีศักดิ์บ้านผาสิงห์เกษียณอายุ 
16นายสุรศักดิ์ หทัยงามบ้านครกคำเกษียณอายุ 
17นายบุญนัก จ่าแสนทุ่งศรีทองเกษียณอายุ 
18นายเกรียงศักดิ์ ทัศณีวรรณ์บ้านแม่ขะนิงเกษียณอายุ 
19นายพรชัย แก้วขอดบ้านห้วยน้ำอุ่นเกษียณอายุ 
20นายพัฒน์สิน รัตน์วรวงศ์วัดท่าข้ามเกษียณอายุ 
21นายบุญแต่ง ใจจันทร์บ้านนาราบเกษียณอายุ 
22นายสมฤทธิ์ ลักษณะบ้านห้วยจอยเกษียณอายุ 
23นายศิริพงษ์ โนอินทร์บ้านส้านเกษียณอายุ 
24นายประสาท สารทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
25นายทินกร กระบิลบ้านห้วยไฮเกษียณอายุ 
26นายสุมิตร อินทร์รัมย์บ้านธงหลวงเกษียณอายุ 
27นางเฉลียว ค้ำชูบ้านเชียงยืนเกษียณอายุ 
28นางจารุณี ไชยวงศ์บ้านเชียงยืนเกษียณอายุ 
29นางสุรีรัตน์ จิตรไพศาลบ้านต้ามเกษียณอายุ 
30นางชนาทิพย์ ซุยหาญบ้านนาซาวเกษียณอายุ 
31นางสาคร ยมสวัสดิ์บ้านไชยสถานเกษียณอายุ 
32นางนันทภรณ์ งามสมบ้านศรีนาป่านเกษียณอายุ 
33นางสมคิด ศรีจ๊ะบ้านห้วยมอญเกษียณอายุ 
34นางสัจจพร สารศรีบ้านสองแควเกษียณอายุ 
35นางศศิธร ปันยศบ้านสองแควเกษียณอายุ 
36นางณัชธนนันท์ พอใจบ้านผาขวางเกษียณอายุ 
37นางกรรณิกา อยู่จันทร์บ้านผาตูบเกษียณอายุ 
38นางดรุณี จูประวัติบ้านผาตูบเกษียณอายุ 
39นายดำรงค์ รอวิลานบ้านผาตูบเกษียณอายุ 
40นางเพ็ญศรี ทิพย์ตันบ้านผาสิงห์เกษียณอายุ 
41นางประจวบจิต จำรัสบ้านผาสิงห์เกษียณอายุ 
42นางจารุนันท์ ดีสีใสบ้านกาใสเกษียณอายุ 
43นางวัชรี นุแปงถาบ้านกาใสเกษียณอายุ 
44นางสาคร กาพรมบ้านวังตาวเกษียณอายุ 
45นางสาวละออ ธรรมลังกาบ้านห้วยละเบ้ายาเกษียณอายุ 
46นายเจษฎา มหาวรกิติ์บ้านห้วยละเบ้ายาเกษียณอายุ 
47นางพัชชิราวรรณ ดีปานาบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เกษียณอายุ 
48นางรัตนา มาบุญลือบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เกษียณอายุ 
49นางสุภาพร พรสายสวรรค์บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เกษียณอายุ 
50นางกนกวรรณ พงศ์ธนาพรชุมชนบ้านดู่ใต้เกษียณอายุ 
51นางเพ็ชรี กิติชุมชนบ้านดู่ใต้เกษียณอายุ 
52นางจิราลักษณ์ เจดีย์กันราชานุบาลเกษียณอายุ 
53นางนิตยา แสงทองราชานุบาลเกษียณอายุ 
54นางปราณี ธรรมราชราชานุบาลเกษียณอายุ 
55นายกิจชัย ส่องเนตรราชานุบาลเกษียณอายุ 
56นางสมจิตร หาญสงครามราชานุบาลเกษียณอายุ 
57นางทิวาพร พิมพ์แสงจันทร์ไทยรัฐวิทยา 45เกษียณอายุ 
58นางสำอาง ศรีตระกูลวงศ์ตาลชุมศึกษาลัยเกษียณอายุ 
59นางสุกัญญา สะสมจอมจันทร์วิทยาคารเกษียณอายุ 
60นายประสงค์ ทุ่งสี่จอมจันทร์วิทยาคารเกษียณอายุ 
61นางจันทร์เพ็ญ อ้อยใจจอมจันทร์วิทยาคารเกษียณอายุ 
62นายวุฒิพันธ์ กอบกองบ้านนาเคียนเกษียณอายุ 
63นางพัฒนา ใจแก้วบ้านครกคำเกษียณอายุ 
64นางสาวดวงเดือน ไชยชนะชุมชนบ้านใหม่เกษียณอายุ 
65นางเตรียมจิต คำเต็มบ้านขึ่งงามมงคลเกษียณอายุ 
66นางดารา ลัมยศทุ่งศรีทองเกษียณอายุ 
67นายวุฒิไกร ใจยศศรีนาชื่นเกษียณอายุ 
68นางจุติกา ศรีวิชัยศรีนาชื่นเกษียณอายุ 
69นางพิศนา กามีวงค์ศรีนาชื่นเกษียณอายุ 
70นางศิวาภรณ์ อารัญบ้านอ่ายนาผาเกษียณอายุ 
71นางภัทรนุช แก้วขอดฝั่งหมิ่น(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
72นายรังสรรค์ จันทร์จองคำบ้านไหล่น่านเกษียณอายุ 
73นางนงเยาว์ แก้วกุลฑลวัดท่าข้ามเกษียณอายุ 
74นางเพ็ญศรี เขื่อนแก้ววัดท่าข้ามเกษียณอายุ 
75นายกฤษณพรหม สุธรรมบ้านน้ำมวบเกษียณอายุ 
76นางจันทนา ธิคำบ้านนาเหลืองไชยรามเกษียณอายุ 
77นางศิริรัตน์ เจริญดีบ้านนาเหลืองไชยรามเกษียณอายุ 
78นางชุติกร ป้องแก้วบ้านนาเหลืองในเกษียณอายุ 
79นางเพ็ญศรี ดาวทองชุมชนบ้านน้ำปั้วเกษียณอายุ 
80นางสิริพรรณ แสนวงศ์บ้านนาราบเกษียณอายุ 
81นางธีรวรรณ ไชยบุญเรืองบ้านนาหล่ายเกษียณอายุ 
82นายฉัตรชัย ละพรมบ้านใหม่เกษียณอายุ 
83นางวาสนา ปัญญาดีบ้านใหม่เกษียณอายุ 
84นางสุภาพร ปานต๊ะระษีบ้านหัวเมืองเกษียณอายุ 
85นางรพิพรรณ จะนะพรมบ้านหัวเมืองเกษียณอายุ 
86นางกัลยา แสงประจักษ์บ้านหัวเมืองเกษียณอายุ 
87นายกิตติศักดิ์ เขื่อนคำบ้านหัวเมืองเกษียณอายุ 
88นางจินดา เขื่อนคำบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125เกษียณอายุ 
89นายภาณุพงศ์ ธิสารบ้านสถานเกษียณอายุ 
90นายสินชัย ใหม่จันทร์บ้านสถานเกษียณอายุ 
91นายเกรียงไกร ไชยวุฒิบ้านสถานเกษียณอายุ 
92นายปรีชา เทพสุคนธ์บ้านเปาเกษียณอายุ 
93นายจรัญ ทองคำบ้านส้านเกษียณอายุ 
94นางชลธิชา ชาติประเสริฐสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
95นางนิภา สารทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
96นายบันเทิง ทั่วประโคนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
97นางละเอียด ทาวรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
98นางวิไลพร วงศ์สวัสดิ์บ้านป่าแดดเกษียณอายุ 
99นางฉลวย เชียงทองบ้านป่าแดดเกษียณอายุ 
100นางสมฤทธิ์ ณ น่านบ้านศรีบุญเรืองเกษียณอายุ 
101นายสุนทร ดีปานาบ้านน้ำเกี๋ยนเกษียณอายุ 
102นายประดิษฐ์ บุญศรีบ้านทุ่งน้อยเกษียณอายุ 
103นางสาวพัชราภรณ์ ชัยพินิจบ้านหาดเค็ดเกษียณอายุ 
104นางจันทร์ฟอง พันธุปาลบ้านม่วงตึ๊ดเกษียณอายุ 
105นางสมศรี นาตันบ้านม่วงตึ๊ดเกษียณอายุ 
106นายปราการ พิมสารบ้านน้ำแก่นกลางเกษียณอายุ 
107นายชาติ กุลมะโนบ้านห้วยมอญเกษียณอายุ 
108นางแจ่มใส ไชยวงศ์ราชานุบาลเกษียณอายุ 
109นางศิริกุล ลำขาวบ้านวัวแดงเกษียณอายุ 
110นางวาสนา จันต๊ะบ้านหลับมืนพรวนเกษียณอายุ 
111นางสาวสมจิตร แมดเมืองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
112นายไกวัลย์ ถนอมสินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
113นางสำเนียง ขวัญใจบ้านดู่พงษ์เกษียณอายุ 
114นายนิวัฒน์ อัทธยศบ้านน้ำลัดสบแก่นเกษียณอายุ 
115นางวิไลวรรณ พุทธาวงษ์บ้านม่วงใหม่เกษียณอายุ 
116นายสน ศรีพรมบ้านนาเกษียณอายุ