รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1นายสมเร็จ อุดแดง 054710029 
102บ้านกาใสสิบเอกพงศ์สิน รัตนศิลา 054760213 
103บ้านเชียงยืนนายวันชัย โชติธนโยธิน 054701161 
104บ้านไชยสถานร้อยโทกฤษณชัย ดีปินตา 019503753 
105บ้านซาวหลวงนายธงชัย ช่อฟ้า 054701149 
106บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์ 054710198 
108บ้านดอนเฟืองนายอภิสิทธิ์ สอนทะ 054709122 
109ชุมชนบ้านดู่ใต้นางปิยนุช กาวิละแพทย์ 054710835 
110บ้านต้ามนายอภินันท์ บุญเกื้อ 054701038 
111บ้านถืมตองนายเจน ดีสีใส 054785244 
112บ้านทรายทองนายสุพจน์ ภิราญคำ 054760194 
114บ้านธงหลวงนายสมควร น้ำเย็น 054793142 
115บ้านนวราษฎร์นายณรงค์ศักดิ์ เชื้อหมอ 054701147 
116บ้านนาซาวนายสถิตย์ ดีสีใส 054701127 
117บ้านนาผานายสว่าง อินโองการ 054741093 
119บ้านน้ำครกใหม่นายอาคม กุลสุรินทร์ 054741886 
120บ้านน้ำโค้งนายธรรมศาสตร์ หมื่นแก้ว 054701150 
121บ้านน้ำงาวนายธีร์ ทินกุล 054760240 
123บ้านป่าคา  054701146 
124บ้านปางเป๋ยนายวิชาญ ปวนสุรินทร์ 054760237 
125บ้านผาขวางนายมาโนช ทัพวิโรจน์ 054701124 
126บ้านผาตูบนายเสมา ชัยศรี 054701148 
127บ้านผาสิงห์นายสุทน เตมีย์ศักดิ์ 054798006 
129บ้านม่วงเจริญราษฎร์  054773283 
130บ้านเรืองนายสถิตย์ ปิติรัตน์ 054772341 
131บ้านวังตาวนางศิริวรรณ เจนกิจเกษมวงศ์ 054701107 
132บ้านวังหมอนายกฤษฎี บุญศรี 054760195 
134บ้านศรีนาป่าน  054773324 
135บ้านสองแควนางสาวจารุวรรณ นาตัน 054760242 
136บ้านสะเนียน  054785383 
137ดอนสะไมย์วิทยา  054701160 
138บ้านสะละภูเวียง    
139บ้านสันติภาพ  054760196 
140บ้านห้วยปุก  054760214 
141บ้านห้วยมอญว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช ดีสีใส 054760421 
144บ้านห้วยละเบ้ายานายธงชัย พุฒนา 054760239 
145บ้านห้วยเฮือนายธีระพงษ์ แสงเพชร 054760257 
147ราชานุบาลนางมนตรา ฟักมงคล 054710110 
201ชุมชนบ้านนาคานายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง 054769055 
202บ้านก้อว่าที่ร้อยตรีสิทธิพงษ์ ไชยวุฒิ 054773282 
203บ้านกิ่วน้ำนายกันต์กฤช ไชยโพธิ 054760198 
204บ้านน้ำตวงนายปฐมพงษ์ ทะแสง 054760217 
205บ้านแคว้งนายไพโรจน์ กุลวงศ์ 054769313 
206บ้านตองนายวุฒิชัย โลนันท์ 054773281 
207บ้านน้ำปายนายสมหวัง วงค์แจ่ม 054760154 
208บ้านน้ำปูนนางสาวสุพรรณ์ เมฆแสน 054760155 
209บ้านน้ำพางนายเอกชัย สุภา 054760218 
211บ้านป่าสักนางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา 054760153 
212บ้านพรหม  054769056 
213บ้านร่มเกล้านายรัชภูมิ มะโนฤทธิ์ 054760259 
216บ้านห้วยบงนายน่านนที คำแปงตัน 054773292 
301ชุมชนบ้านหลวงนายประวิทย์ อนุรักษ์ 054761079 
302บ้านดอนหล่ายทุ่งนางสาวเพ็ญจันทร์ จันต๊ะกูล 054761078 
306บ้านเป้านายมานพ มาสุข 054761472 
307บ้านพี้ใต้นายแดนกมล กาโน 054760192 
308บ้านพี้เหนือ  054760193 
309บ้านฟ้านายณิชศกฤต ฟุ่มเฟือย   
310บ้านวังยาวนายศุภชัย ชุ่มใจ 054761042 
401ชุมชนบ้านนาหลวงนางรวีวรรณ ทิศานุรักษ์ 054789351 
402ชุมชนบ้านอ้อยนายนิเวศน์ ศรีอ่อน 054789466 
403บ้านเชตวันนายวราวุธ จรัสธิอวน 054760127 
404บ้านเชียงของนางสาวปภาดา บัญจรัตน์วรกุล 054773387 
405บ้านทัพม่าน  054760128 
406บ้านนานายกฤษดา อินแสง 054760227 
407บ้านนาไค้นายฐิติ เชียงรินทร์ 054773397 
408บ้านนาราบนายบุญแต่ง ใจจันทร์ 054789112 
409บ้านนาหล่ายนายสมชาย สารเถื่อนแก้ว 054789355 
410บ้านน้ำพุ  054760121 
411บ้านน้ำลัดนางสาวณัฐธิดา บุตรใส 054760188 
412บ้านน้ำหก  054773382 
413บ้านน้ำหินนายนิพกร กอชาลี 054760120 
414บ้านบุ้ง  054789568 
415บ้านเปานายภานุมาศ ปาฟอง 054760122 
416บ้านพืชเจริญ  054760123 
418บ้านศาลานายสุทธิเกียรติ ขันคำนันต๊ะ 054760125 
419บ้านสถานนางวันทนา เสนนะ 054760126 
420บ้านสันทะนายอดุลย์ โรงคำ 054773395 
421บ้านส้านนายศิริพงษ์ โนอินทร์ 054760191 
422บ้านหนองบัวนายสมัคร บัวอาจ 054771443 
423บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นายวสันต์ สอนแก้ว 054789137 
424บ้านห้วยจอยนายสมฤทธิ์ ลักษณะ 054760190 
425บ้านห้วยเลานายพิเชษฐ์ ปัญญาอุด 054760124 
426บ้านห้วยส้มนายมังกร อุบลเลิศ 054760129 
427บ้านหัวเมืองนายมารุต กำธรกุล 054755080 
428บ้านใหม่นายกิจชัย ศรีประเสริฐ   
429ประกิตเวชศักดิ์ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ วงศ์รัก 054760226 
501จอมจันทร์วิทยาคารนายดามพ์ กันแก้ว 054773322 
502ชุมชนบ้านน้ำปั้วนางสาววจี มูลหงษ์ 054740278 
503ชุมชนบ้านใหม่ว่าที่ร้อยตรีโชติ ขันหลวง 054701093 
504ตาลชุมศึกษาลัย  054763261 
505ไตรธารวิทยานางสาวนริณี กันคำ 054760247 
507ทุ่งศรีทองนายบุญนัก จ่าแสน 054773258 
508ไทยรัฐวิทยา 45นายจำนงค์ สมมา 054781776 
509บ้านขึ่งงามมงคลนายสุทัศน์ ปันสอน 054782071 
510บ้านครกคำนายสุรศักดิ์ หทัยงาม   
511บ้านจะเข้ภูหอมนายถวัลย์ แก้วด้วง 054752789 
512บ้านชมพูนางอัจฉรา สีโสภา 054779012 
514บ้านดอนไชย  054752223 
515วัดท่าข้ามนายพัฒน์สิน รัตน์วรวงศ์ 054760021 
516บ้านท่าลี่นายประเสริฐ มะโนชัย 054701137 
518บ้านนากอก  054763243 
519บ้านนาก้านางสมร สุทธหลวง   
520บ้านนาเคียนนางสาวยุวเรศ วุธนู 054763260 
521บ้านนาไลยนายเทวรรณ สีโสภา 054781818 
522บ้านนาสา  054760202 
523บ้านนาเหลืองไชยรามว่าที่ร้อยโทไพรัช รัตนวรากร 054763245 
524บ้านนาเหลืองใน  054773381 
525บ้านน้ำมวบนายนิติพันธ์ ปางน้อย 054760243 
526บ้านบ่อหอยนางสาวลำดวน ปวงไชยา 054760244 
528บ้านปงสนุกว่าที่ร้อยตรีวิรัช นามพญา 054741118 
529บ้านปางสา  054760199 
530บ้านป่าสัก  054740279 
531บ้านป่าหุ่งนางสาวขวัญฤทัย สายวงศ์ 054760166 
533ฝั่งหมิ่น(รัฐราษฎร์บำรุง)นายไพรวัน มีเงิน 054760173 
534บ้านพะเยา  054773293 
535บ้านไพรอุดม  054760163 
536บ้านม่วงเนิ้ง  054760174 
537บ้านแม่ขะนิงนายเกรียงศักดิ์ ทัศณีวรรณ์ 054760246 
539บ้านวัวแดง  054742146 
540บ้านสะเลียมนายสุรัติ ปัญญารัตนวงศ์ 054760167 
541บ้านสาคร  054760164 
542บ้านส้านนาหนองใหม่นายพยุง กองขัน 054760170 
543บ้านสาลี่นายพงษกร อินทราพงษ์ 054762200 
544บ้านสาลีกนางกัลยู วิศววงศ์พันธ์ 054701134 
546บ้านหลับมืนพรวนนางกวิสรา ศรีมูล 054701092 
548บ้านห้วยน้ำอุ่นนายพรชัย แก้วขอด   
549บ้านห้วยหลอดนายณราวิชญ์ อิ่นอ้าย 054760168 
550บ้านหัวนา  054760159 
551บ้านไหล่น่านนายทวนศิษฏ์ น้อยราช 054782057 
552บ้านอ่ายนาผานายบัณฑิต ม่วงพัฒนา 054773462 
554บ้านฮากฮานนางสาวปรียานุช วงษ์แก้ว 054760169 
555ภูเค็งพัฒนานายคำนวณ มาเมือง 054760158 
556ริมฝั่งน่านวิทยานายวิชัย ชัยมณี 054740294 
557ริมฝั่งว้าวิทยานายวรเชษฐ วงศ์กันตา 054760172 
558ศรีนาชื่นนายบรม ทองสุข 061871537 
559ศรีเวียงสาวิทยาคารนายวุฒิศักดิ์ เตชะบุญ 054781680 
560หาดทรายทองวิทยาคารนายธวัชชัย ชนะพิศ 054779037 
561บ้านท่ามงคลนายนิรันดร์ ยอดคำ   
601ชุมชนบ้านนาทะนุงนายประสาท สารทอง 054787087 
602ชุมชนบ้านบ่อแก้วจ่าเอกกฤตภาส นาทองเดช 054787042 
603บ้านค้างอ้อยนายศรัณย์ พงษ์รัตนานุกูล 054760130 
604บ้านคำเรืองนายณัฐศิษย์ สารเถื่อนแก้ว 054787562 
605บ้านนาคานายวิโรจน์ ใหม่เทวินทร์ 054760139 
606บ้านนาบอน  054787561 
607บ้านนายางนายวีระพงษ์ หาญณรงค์ 054787117 
608บ้านน้ำเคิมนายพงษ์สิริ สารเถื่อนแก้ว 054779324 
609บ้านน้ำแพะ  054779622 
610บ้านน้ำลีนายพุฒิพงศ์ ศรีคำ 054760136 
611บ้านน้ำเลานายจักรภาณุ วีระวงค์ 0540760131 
613บ้านน้ำอูน  054760140 
615บ้านปิงในนายอลังการ กุลหนาน 054760137 
616บ้านปิงหลวงนายสงบ จินะแปง 054760138 
617บ้านห้วยนายนายจีระพงษ์ คำแสน 054760133 
618อนุบาลเมืองลี    
701บ้านดอนไพรวัลย์นายจิรโรจน์ คำลือเลิศ 054779460 
702บ้านดู่พงษ์นายบุญเสริม เสนนันตา 054767030 
703บ้านปางช้างนายสามารถ ดีพรมกุล 054760207 
704บ้านป่าแดดนางสาวสายรุ้ง เสมอ 054767397 
705ป่าแลวหลวงวิทยานางสินีนาฎ ทองบ้านทุ่ม 054767390 
707บ้านโป่งคำนางสาววาสนา แสงคำ   
708บ้านศรีนาม่านนายประสิทธิ์ จินะสาม 054767149 
709บ้านศรีบุญเรืองนายหัตถชัย หล้าคำมูล 054767394 
710บ้านสบยางนางกมลทิพย์ เพชรสุภา 054767335 
711บ้านห้วยแฮ้วนายชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ 054760216 
712ราษฎร์รัฐพัฒนานายนิยม เงินวงศ์ใน 054760208 
802บ้านท่าล้อ  054771372 
803บ้านทุ่งน้อยว่าที่ร้อยตรียุทธพล ฟักมงคล 054773254 
805บ้านน้ำเกี๋ยนนายกุลเชษฐ์ แก้ววี 054750533 
806บ้านน้ำแก่นกลางนายธวัชชัย แต้กุล 054708893 
807บ้านน้ำแก่นเหนือนายธวัช ธรรมศิลป์ 054773295 
808บ้านน้ำลัดสบแก่นนายอัครพงษ์ ยินดี 054741898 
811บ้านฝายแก้ว  0547101853 
812บ้านม่วงตึ๊ดนายภูวนารภ ทาตาล 054771374 
813บ้านม่วงใหม่ว่าที่ร้อยตรีกมล เชียงลา 054741887 
814บ้านเมืองจังนายพัฒนา ไชยเลิศ 054783109 
815บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107นายเบญจพล ติ๊บขัน 054710975 
817บ้านห้วยไฮนายทินกร กระบิล 054779096 
818บ้านหัวนา  054741039 
819บ้านหัวเวียงเหนือนางสาวเฟื่องฟ้า ลัมวุฒิ 054710964 
820บ้านหาดเค็ดนางอำไพพรรณ แสนบูรณะพันธ์ 054798072